เปิดสำนักงานแห่งใหม่ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)”

  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560  ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ โดยสถาบันบำราศนราดูรได้ให้สถาบันใช้พื้นที่ชั้น 5 อาคาร 4 เป็นสำนักงานในปัจจุบัน รวมทั้งผู้มีเกียรติจากหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ผลักดันให้งานวัคซีนสำเร็จผลเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
          ดร.นพ.จรุง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ บริหาร จัดการ และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ให้เกิดการบูรณาการด้านวัคซีน ให้สามารถวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนเพื่อการพึ่งตนเอง สร้างความมั่นคงของชาติโดยมีวัคซีนที่จำเป็นใช้อย่างเพียงพอทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดการระบาด  โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีความสำเร็จหลายด้าน เช่น การบริหารจัดการวัคซีน มีการจัดตั้งระบบการสำรองและกระจายวัคซีนที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ การสำรองวัคซีนแห่งชาติ  มีการทบทวนและปรับกลไกการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในกลุ่มเป้าหมาย โดยบูรณาการให้หน่วยงานต่าง ๆ ทำงานร่วมกัน อย่างเป็นเอกภาพ มีผลทำให้ประชาชนได้ใช้วัคซีนใหม่ที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ให้บริการวัคซีนให้ครบทุกช่วงวัย โดยการจัดตั้งคลินิกวัคซีนในผู้ใหญ่เป็นโครงการนำร่อง มีการวิจัยวัคซีนในระดับห้องปฏิบัติการ ได้แก่ วัณโรคชนิดใหม่, คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, ตับอักเสบบี, ไข้สมองอักเสบเจอี, ไข้เลือดออก การวิจัยระดับพรีคลินิก ได้แก่ ไข้เลือดออก การวิจัยระดับคลินิก ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่เชื้อเป็น, เชื้อตาย และการผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรม (ได้ทะเบียนจาก อย. แล้ว) ได้แก่ วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์, วัคซีนรวมป้องกันคอตีบบาดทะยัก สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก, ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และไข้หวัดนก การพัฒนาบุคลากร สร้างเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน ที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว ได้แก่ คลังวัคซีนมาตรฐานสำหรับประเทศและภูมิภาค โรงงานผลิตไข่ไก่ปลอดเชื้อ เพื่อการผลิตวัคซีนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกำลังดำเนินการ ได้แก่ ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพด้านวัคซีน การพัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล ศูนย์ผลิตสัตว์และทดสอบวัคซีนและชีววัตถุ การพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เภสัชกรและบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตและการประกันคุณภาพวัคซีน รวมทั้งการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับประกาศของ อย. โดยการจัดทำแผนแม่บทอย่างครบวงจร การจัดทำหลักสูตร คู่มือ/สื่อการสอน และวิธีการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตรแบบออนไลน์  จัดตั้งและดำเนินการพัฒนางานด้านวัคซีนในรูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ, เครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีน, เครือข่ายระบบนำส่งวัคซีน เป็นต้น ทำให้เกิดพลังในการพัฒนาวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ นอกจากนี้ สถาบันยังมีการพัฒนาระบบ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นทะเบียนวัคซีนและชีววัตถุเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการเตรียมเอกสารยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตามกฎเกณฑ์ที่ อย. ประกาศใช้ ซอฟต์แวร์ในการค้นข้อมูลและติดตามข่าวสารด้านวัคซีน ซอฟต์แวร์การขอทุนด้านวัคซีน  สถาบันยังได้เสนอให้ความมั่นคงด้านวัคซีน เป็น agenda ของอาเซียน และได้รับมอบหมายให้ประเทศไทยเป็น lead country รับผิดชอบเรื่องนี้ นอกจากนี้ สถาบันยังได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะ 20 ปี เพื่อเติมเต็มความได้เปรียบของงานสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 
 
 
 
ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)