ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่เสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2560 รุ่นที่ 4 จังหวัดนครนายก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรเชิงปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2560 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก **หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันการเข้าอบรม และรายละเอียดการเข้าอบรม ได้ที่ www.nurse.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ถึง 25 มิถุนายน 2560 **