อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Filtation techniques for downstream purification and formulation วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560

 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Filtation techniques for downstream purification and formulation ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 55 คน และฝึกปฏิบัติ จำนวน 15 คน ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ภาคอบรมทฤษฎี ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสารอบรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2560:

1.Overview of Bioprocess and Regulatory Requirements for Filtration of biological Products.pdf

2.Appreciation of Regulatory & Compliance Needs in Process Development and Scaling r5-K.Michael.pdf

3.Normal Flow Filtration-ดร.ณัฐวัฒน์.pdf

4.Examples of filtration process_K.Phanrawee_GPO_15 May 17.pdf

5.Ezample of Filtration Processes 2017-K.LALIDA QSMI.pdf

6.Examples of filtration processes_dr.Panit NBF.pdf

7.Overview of Filter Validation-K.Michael.pdf

 

ดาวน์โหลดเอกสารอบรม วันที่ 16 พฤษภาคม 2560:

1. IT Best Practices_Mr.Som.pdf

2. NVI FIT Troubleshooting & AIT 16th May 2017_Mr.Som.pdf

3.Experience sharing & Trouble shooting 16 May 2017_Boonrak.pdf

4.integrity testing Experiance Sharing_Prachaya.pdf

5.Redundant sterilizing filtration_Mr.Som.pdf

6.Introduction to TFF_Karen.pdf
​​

 

ภาคฝึกปฏิบัติ ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสารปฏิบัติ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560:

Introduction to filter sizing_NVI training.pdf 

ฝึกปฏิบัติแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

Group 1: Filter sizing-Vmax experiment การทดลอง Vmax 

Group 2: Manual integrity test (Bubble point, Diffussion) การทดสอบ integrity วิธีดั้งเดิม


 

Group 3: IT tests (Bubble point, Diffussion, WIT) using automatic integrity tester การทดสอบ integrity โดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ