ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ฝ่ายบริหาร,ฝ่ายวิชาการ) และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน