บทบรรณาธิการ

กฤษณา นุราช

 

 

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ความตื่นตัวเรื่องการขับเคลื่อนประเทศให้ หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางผ่านการพัฒนางาน ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มุ่งการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ โดยเน้นให้ภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนานวัตกรรมของประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่การขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายดังกล่าวอาจไม่ราบรื่น เพราะหลายปี ที่ผ่านมาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยค่อนข้างจำกัด เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนา ผลิตภัณฑ์วัคซีนและชีววัตถุของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แวดวงวัคซีนฉบับนี้ นำความคืบหน้าการดำเนินงานมาบอกกล่าวให้ ท่านผู้อ่านได้รับทราบเช่นเคย ได้แก่ 1) ความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการ วัคซีนมีมติสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวัคซีนเร่งดำเนินงานด้านวัคซีน 2) การผลิตสัตว์ทดลองทีไม่เพียงพอและมีราคาสูงขึ้นสะท้อนเรื่องความไม่พร้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 3) การประชุมเพื่อกำหนดกรอบการประเมิน ความยั่งยืนของการผลิตวัคซีนเพื่อการพึ่งตนเองและการประเมินความพร้อม ระบบเพื่อรองรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่อย่างยั่งยืนของประเทศไทยตาม แนวทางขององค์การอนามัยโลก 4) ปัญหาการแพร่ของไวรัสพิษสุนัขบ้าใน ฤดูร้อนส่งผลผู้เสียชีวิตและการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีแนวโน้มสูงขึ้น แสดงให้เห็นถึงอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนทั้งคนและสัตว์ลดลง คณะบรรณาธิการหวังว่าการนำเสนอเรื่อง ปัญหา และการดำเนินงานด้านวัคซีน ด้านต่าง ๆ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน หากท่านมี คำติชม คณะบรรณาธิการยินดีน้อมรับไปปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ดาวน์โหลด แวดวงวัคซีน ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560