สถาบันวัคซีนฯ : การสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาวัคซีนฯ


คลิปวีดีโอ สถาบันวัคซีนฯ : การสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุเพื่อพร้อมรับภัยคุกคามและโลกาภิวัตน์ในทศวรรษหน้า นี้จัดทำขึ้น เนื่องในงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 -22 ก.ค.60 เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับชมทางช่อง NVI Channal