ประเมิน 5 โครงการตามวาระแห่งชาติด้านวัคซีนผ่านเกณฑ์ฉลุย

สถาบันวัคซีนแห่งชาติเผยผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 5 โครงการตามวาระแห่งชาติด้านวัคซีนผ่านเกณฑ์ฉลุย

ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับประเทศ โดยให้ความสำคัญของยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพและการสาธารณสุขได้กำหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ข้อ (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ........รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.siamrath.co.th/n/21482