พิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนายา ชีววัตถุและวัคซีน เพื่อลดการนำเข้าและเพิ่มโอกาสส่งออก”

           เมื่อเวลา 11.30 น.วันนี้ ( 6 ก.ย.60) ณ ห้องประชุม MR217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในงานThailand Lab International - Life Sciences & Bio Investment Asia 2017  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล สภากาชาดไทย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทฟาร์มา นูวา จำกัด และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนายา ชีววัตถุและวัคซีน เพื่อลดการนำเข้าและเพิ่มโอกาสส่งออก” 
          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านชีววิทยาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะยา ชีววัตถุ และวัคซีน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และต่อยอดไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการไปสู่ระดับที่พร้อมออกสู่ตลาด อีกทั้งป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจและประชาชน ให้กับประเทศในการวิจัยนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการเป็นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี