สถาบันวัคซีน ฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับสูงมาก ปี 2559

             เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา   เจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560  พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับสูงมาก ปี 2559  ณโรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดอุดรธานี

        สำหรับส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานรัฐภายใต้การกำกับของ รมว.สาธารณสุข ที่มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก มีดังนี้ 
หน่วยงานระดับกรมวิชาการ ระดับสูงมาก 5 ลำดับแรก ดังนี้

1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) 88.22 คะแนน
2.กรมสุขภาพจิต 84.22 คะแนน
3.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 81.36
4.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 81.22 คะแนน
5.กรมการแพทย์ 80.11 คะแนน

หน่วยงานระดับจังหวัด ระดับสูงมาก 5 ลำดับแรก ดังนี้

1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 85.27 คะแนน
2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 84.65 คะแนน
3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 84.02 คะแนน
4.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 83.71 คะแนน
5.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 83.63 คะแนน

หน่วยงานรัฐภายใต้กำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ระดับสูงมาก 6 ลำดับแรก ดังนี้

1.องค์การเภสัชกรรม 85.12 คะแนน
2.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 84.56 คะแนน
3.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 83.04 คะแนน
4.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 82.80 คะแนน
5.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน) 81.66 คะแนน
6.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 80.16 คะแนน

       สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอน้อมนำพระราชปนิธาน เป็นเข็มมุ่งพัฒนาทุกด้านสู่การวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีน 10 โรค ภายใน 5 ปี เพื่อการพึ่งตนเอง และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านวัคซีนของโลก ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมด้วยความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วันที่ 9 ก.ย.2560