ประชุมหารือเรื่องการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี วันที่ 11 ก.ย.2560

         เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (11 ก.ย.60) ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือเรื่องการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน ณ โรงแรมริชมอนด์  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนระหว่างสถาบันการศึกษา และหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน ปิดช่องว่างในการพัฒนาบุคลากรตามความจำเป็นของหน่วยผู้ใช้บุคลากร และหาแนวทางในการสร้างบุคลากรใหม่เพื่อป้อนให้แก่หน่วยผู้ใช้
         ในการประชุมในครั้งนี้มีการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ” โดย ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และการบรรยายเรื่อง “การสร้างและพัฒนาต่อยอดบุคลากรด้านวัคซีนด้วยหลักสูตรที่พัฒนาภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ” โดย ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผศ.ดร.ภก.วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม  แยกตามวงจรการพัฒนาวัคซีน ได้แก่
1) การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน
2) การพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพวัคซีน 
3) การพัฒนาผู้จัดการโครงการ 
4) การเตรียมบุคลากรรองรับการทำงานด้านวัคซีนจากมหาวิทยาลัย 
และ 5) การสร้างแรงจูงใจและธำรงรักษาบุคลากรด้านวัคซีน

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ /11 ก.ย.60