ภาพบรรยายกาศงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (วันที่ 19 ก.ค.60)