ภาพบรรยายกาศงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (วันที่ 20 ก.ค.60)