สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 (วันที่ 21 ก.ค.60)

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.นายแพทย์จรุง เมืองชนะ  ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ข้าราชการและประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกราบบังคมทูลรายงานว่า วัคซีนเป็นเครื่องมือทางสาธารณสุขที่สำคัญ  ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรค ลดความรุนแรงของโรค และสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชน ทั้งนี้ การจะได้วัคซีน ต้องอาศัยกระบวนการวิจัย พัฒนาวัคซีนมีความซับซ้อน องค์ความรู้ เทคโนโลยีระดับสูง และบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญจากหลายศาสตร์ผสมผสานกัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านวัคซีนให้เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่ทรงสนับสนุนหน่วยงานของไทย ค้นคว้าวิจัย และผลิตวัคซีนขึ้นในประเทศไทยแทนการสั่งซื้อเมื่อ 60 ปีที่ผ่านมา สถาบันวัคซีนแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีนจึงได้จัดประชุมวิชาการด้านวัคซีนแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งที่ 8 เพื่อให้บุคลากรด้านวัคซีนในทุกภาคส่วน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และติดตามความก้าวหน้าของวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ สร้างองค์ความรู้ด้านวัคซีน และเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและระหว่างประเทศ เตรียมความพร้อมของประเทศให้มีศักยภาพด้านวัคซีนในระดับแนวหน้า
ในการนี้ ได้พระราชทานรางวัล “การพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ” ประเภทบุคคลและหน่วยงานรวม 4 รางวัล และผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง สถาบันวัคซีนแห่งชาติกับการพึ่งตนเองและความมั่นคงของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย ประเภทรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา 3 รางวัลและบุคคลทั่วไป 3 รางวัล พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุม ทอดพระเนตรนิทรรศการและฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
การประชุมครั้งนี้ มีการแสดงนิทรรศการ อาทิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กับพระราชกรณียกิจด้านวัคซีน ความสำเร็จของการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนตามวาระแห่งชาติ และการนำเสนอผลงานวิชาการ อาทิ แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติฉบับใหม่กับความท้าทายของการพัฒนาวัคซีนและ   ชีววัตถุไทย ศักยภาพและความพร้อมด้านการวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมวัคซีนของไทยและอาเซียน บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมต่อการนำวัคซีนใหม่มาให้บริการประชาชน วัคซีนเดงกี่กับการนำมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไทย เป็นต้น

ที่มา : สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
แหล่งข่าว : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ : 21 ก.ค.60