ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ปีงบประมาณ 2560

       เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (26 ก.ย.60) ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ดร.นพ.จรุง   เมืองชนะ  ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ปีงบประมาณ 2560  โดยช่วงเช้ามีการนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 8 โครงการ และแผนการดำเนินงาน ปี 2561 ได้แก่ 1.การ
เตรียมความพร้อมโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมมาตรฐาน GMP 2. โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อากรวิจัยและพัฒนาวัคซีน 3. โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ชีวทรัพยากรทางการแพทย์แห่งชาติ 4. โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี 5. โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และการผลิตวัคซีนผสม คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี 6. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วนวัคซีนโดยหน่วยงานกลางแห่งชาติด้านวัคซีน 7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ 8. โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกสู่ระดับอุตสาหกรรมในประเทศ และในช่วงบ่ายมีการประชุมกลุ่มย่อยพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้บรรลุผลสำเร็จ สำหรับโครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ชีวทรัพยากรทางการแพทย์แห่งชาติ , โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี , โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนฯ และ โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)