สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จับมือ 3 หน่วยงานเดินหน้าวิจัย พัฒนาสู่การผลิตวัคซีนเป้าหมาย วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเด็งกี่/ ไข้สมองอักเสบเจอี/ และไข้ซิก้า
 
       ดร.นพ.จรุง  เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ในวันที่ 27 กันยายน 2560 นี้ มีการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และได้กำหนดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนเป้าหมายสำคัญ 3 ชนิด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเด็งกี่ ไข้สมองอักเสบเจอี และไข้ซิก้า โดยมี ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
        ดร.นพ.จรุง  กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการลงนามความร่วมมือดังกล่าว เพื่อร่วมกันวิจัยพัฒนาและผลักดันการดำเนินงานตามแผนที่ทางเดินของวัคซีนทั้ง 3 ชนิด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถผลิตวัคซีนได้ภายในประเทศ พร้อมออกสู่ตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบการดำเนินงานเบื้องต้นในระยะ 3 ปี ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการด้านวัคซีนโครงการหนึ่งจากหลายโครงการที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติส่งเสริมและขับเคลื่อนผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย ในการเติมเต็มศักยภาพสู่การสร้างผลิตภัณฑ์วัคซีนที่สามารถทำรายได้ให้ประเทศ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามกลไกการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รวมทั้งส่งผลสะท้อนไปยังการป้องกันโรคลดปัญหาการป่วยและการตายของประชาชนไทยจากโรคสำคัญที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ตลอดจนการก้าวเป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีวภาพด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนด้วย
 
 
 
 
 
ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)