พระราชดำรัสเปิดประชุม

       พระราชดำรัสเปิดประชุม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสทรงเปิดงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

       ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ 8 ที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นในวันนี้ วัคซีนเป็นเครื่องมือทางสาธารณสุข ที่มีประสิทธิภาพ ในการลดความเจ็บป่วยของประชาชน การที่เราสามารถผลิตวัคซีนได้เอง ยังผลให้เกิดความมั่นคงด้านสุขภาพขึ้นในประเทศ ดังจะเห็นได้จาก การที่โรคร้ายหลายโรคที่ทำลาย สุขภาพและชีวิตคน ไม่มีปรากฏขึ้นอีก
เมื่อการคิดค้นวัคซีนต่อต้านและป้องกันประสบผลสำเร็จ  หลายโรคผู้ป่วยลดลง เป็นที่หวังได้ว่าโรคร้ายอีกหลายโรค จะหมดสิ้นไป เมื่อวิทยาการด้านวัคซีน เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น              วัคซีนช่วยสร้างเสริมสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน อันจะส่งผลถึงความเจริญและมั่นคง ของประเทศชาติด้วย การพัฒนาและผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพ จึงถือเป็นภารกิจสำคัญ นอกจากนี้ยังต้องผลิตวัคซีน ที่จำเป็นได้เพียงพอแก่ความต้องการ และจัดสรรให้ประชาชนทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึงกัน
       ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ บัดนี้ ขออำนวยพรให้การประชุมสัมฤทธิ์ผล เป็นประโยชน์แก่งานพัฒนาวิชาการวัคซีนให้เจริญก้าวหน้า ทั้งขอให้ทุก ๆ ท่านที่มาพร้อมกันในที่นี้ มีความสุข ความสบายทั้งกายและใจตลอดไปที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)