อบรมเชิงปฏิบัติการ Tangential Flow Filtration (TFF) Application for vaccine research and manufacturing ระหว่างวันที่ 9-10 ม.ค.61 ณ โรงแรมนารายณ์ กทม.

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Tangential Flow Filtration (TFF) Application for vaccine research and manufacturing

วันที่ 9-10 มกราคม 2561

ณ ห้องประชุมสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

วันที่ 9 มกราคม 2561
08.00-08.30Registration
08.30-09.00Opening and Group picture
ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ
ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
09.00-09.30Course Introduction and Pretest
ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ นักวิชาการวัคซีนเชี่ยวชาญพิเศษ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
09.30-09.45Coffee Break
09.45-11.15Key Principles and Application in TFF (MF/ UF)
Mr.Tavis Tan / Mr. Park Hee Woo
Pall Corporation Filtration & Separations (Thailand) Ltd.
11.15-12.30Operating Variables & Optimization in TFF
Mr.Tavis Tan / Mr. Park Hee Woo
Pall Corporation Filtration & Separations (Thailand) Ltd.
Real life Example
ภก.ปรัชญา เจตินัย
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ, KMUTT
12.30-13.30Lunch
13.30- 15.30Understand the normalized water-permeability (NWP) to assess cassette cleaning effectiveness
Mr.Tavis Tan / Mr. Park Hee Woo
Pall Corporation Filtration & Separations (Thailand) Ltd.
15.30-16.30Open Discussion & Coffee Break
คุณภัทรา เหล่าพูลกิจ
Pall Corporation Filtration & Separations (Thailand) Ltd.
วันที่ 10 มกราคม 2561
08.30-09.00Registration
09.00-10.00Scale-up guideline (TFF)
Mr.Tavis Tan / Mr. Park Hee Woo
Pall Corporation Filtration & Separations (Thailand) Ltd.
Real life Example
คุณไกศิน ดวงศรี
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ, KMUTT
10.00-10.30Coffee Break
10.30-12.30System/ Equipments design (Housing design :Connection, user selection for pump and tubing
คุณอิชยา เกษมวรกุล
Pall Corporation Filtration & Separations (Thailand) Ltd.
Miss Nicole Ho, Business Development Manager (AdventaPure)
12.30-13.30Lunch
13.30-15.00Operations of a Filter Integrity tester & Troubleshooting
Mr.Tavis Tan / Mr. Park Hee Woo / คุณภัทรา เหล่าพูลกิจ
Pall Corporation Filtration & Separations (Thailand) Ltd.
ดร.พนิต กิจสุบรรณ
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ, KMUTT
15.00-15.15Coffee Break
15.15-16.30Experiences sharing
ภก.ปรัชญา เจตินัย (โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ, KMUTT)
ภญ.ลลิดา สกลภาพ (สถานเสาวภา สภากาชาดไทย)
คุณพรรณรวี โพธิ์เทียนทอง (องค์การเภสัชกรรม)
คุณจินตนา อินนุพัฒน์ (บริษัท Bionet-Asia Co., Ltd.)
16.30-17.00Open Discussion & Certification

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้ารับฟังการบรรยายทั้ง 2 วัน และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่
1. Post test มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75
2. ผลการทดสอบ Post test มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 และต้องมีคะแนนมากกว่า Pre test