คำประกาศเจตจำนงของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2561