สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการวัคซีนสำหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ. เชียงใหม่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (5 ก.พ.61) ดร.นพ.จรุง  เมืองชนะ เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนสำหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส  โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้านวัคซีน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคภายในประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน จากทั่วประเทศ  ในภาคเช้า มีการบรรยาย หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. Pharmacists Network for EPI โดย ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ นักวิชาการวัคซีนเชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
2. EPI Thailand: Role & Responsibility of Pharmacist โดย นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ ผู้อำนวยการ
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค
3.What is vaccine? โดย คุณธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์ ที่ปรึกษาสถาบันชีววัตถุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4. The ten EPI vaccines โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค
และกรมการแพทย์
และในภาคบ่าย มีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1.      Current EPI Program โดย นพ.ชนินันท์ สนธิไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนางานวัคซีนพื้นฐาน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค
2.      Rabies vaccine & antitoxin โดย ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภญ.ดวงจันทร์ จันทร์เมือง หัวหน้างานโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
3.      Vaccine/antitoxin supply & logistics in 2018 โดย ภก.กฤชชัย พัฒนจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. ภญ.เกสินี จูฑะสวัสดิ์ รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม
 
ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ภาพ : ณัฐ  จินดาประชา สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ : 5/02/61