สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมถกความร่วมมือประเทศกลุ่มอาเซียนสร้างความมั่นคง และการพึ่งตนเองด้านวัคซีน

      คงไม่มีใครปฏิเสธว่าวัคซีนคือหนึ่งในเครื่องมือควบคุมและป้องกันโรคโดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการแพทย์และสาธารณสุขสมัยใหม่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม และขับเคลื่อนในการบริหารจัดการด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนเพื่อให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสำหรับการใช้งานในประเทศ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน อันจะช่วยเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชากรกว่า 633 ล้านคน เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียนต่อไปในระยะยาว

      ในการนี้ นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และดร. นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนขึ้นซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้รับความร่วมมือในการจัดงานอย่างเต็มที่จากองค์กรด้านสาธารณสุขแห่งประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงองค์กรในระดับนานาชาติ อาทิ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) องค์การสุขภาพของภาคพื้นอเมริกา (Pan American Health Organization หรือ PAHO) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund หรือ UNICEF)

      การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย อาทิ การนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน การทบทวนศักยภาพด้านการพัฒนาวัคซีนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงประสบการณ์การดำเนินงานด้านนโยบายหรือยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในระดับนานาชาติ

ส่วนที่สำคัญที่สุดในการประชุมคือการนำเสนอร่างและร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์นั้นสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ต่อไป นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่ายได้แสดงความคิิดเห็นและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที

      ร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนจัดทำขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ “การเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาคมอาเซียน” (A Healthy ASEAN Community through access of assured quality vaccines) ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์สี่แนวทางหลักพร้อมตัวชี้วัดดังนี้
1. การจัดการเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีน ชี้วัดโดยการจัดตั้งกลไกจัดหาวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในยามปกติและช่วงเวลาฉุกเฉิน และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในภูมิภาคอาเซียน
2. สนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และการผลิตวัคซีนที่จำเป็น ชี้วัดโดยการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ทรัพยากรมนุษย์ และเครือข่ายในภูมิภาค ชี้วัดผ่านการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาและผลิตวัคซีน การอบรมให้ความรู้ด้านวัคซีนและชีวเภสัชกรรม รวมถึงโครงการความร่วมมือต่าง ๆ
4. การพัฒนาแผนงานเพื่อการอภิบาล ชี้วัดโดยการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับดูแลแผนงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

      หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการสิ้นสุดลง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินงานเพื่อให้ความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนเกิดขึ้นได้จริงดังต่อไปนี้ 1) จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลในระดับอาเซียนเพื่อดำเนินงานด้านความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน 2) จัดเตรียมรายงานแบบสำรวจข้อมูลด้านวัคซีนพื้นฐานใน และแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารและประสานงานเพื่อการรับรองอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน 3) จัดเตรียมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการรับรองอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน และ 4) จัดเตรียมปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งพาตัวเองด้านวัคซีนเพื่อการรับรองอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน

      ทั้งนี้ ประเทศไทย โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการให้เป็นประเทศผู้นำและผู้รับผิดชอบในการผลักดันให้เกิดความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนจากประเทศสมาชิกอาเซียน นับเป็นครั้งที่ 3 แล้วสำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการยืนยันต่อผลสำเร็จจากการประชุมในสองครั้งแรกที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ : 28 มีนาคม 2561
ภาพ : ชุติมา หาวิชา 4PADs