การประชุมเชิงปฏิบัติการ "สถาบันวัคซีนแห่งชาติที่พึงประสงค์" ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

       เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ (9 มี.ค.61) ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดประชุม "สถาบันวัคซีนแห่งชาติที่พึงประสงค์" ซึ่งการประชุมมีการเสวนากลุ่มในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ อาทิ สถาบันวัคซีนแห่งชาติที่พึงประสงค์, การวิพากย์แผนยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระยะ 20 ปี ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ยุทธวิธีในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์" และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อความสำเร็จขององค์กร เป็นต้น
โดยมีคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าร่วม จำนวน 46 คน
       ทั้งนี้ สถาบันยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานโดยการบูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วมและเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน ภายในปี 2564

 

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ : 9 มี.ค.61