ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561 รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


แบบยืนยันเข้าร่วมการอบรม รุ่นที่ 3

**หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันการเข้าอบรม
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 พฤษภาคม 2561**