คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมโรงงานวัคซีนองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งค

      คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมโรงงานวัคซีนองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของประเทศ ในการนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่ประสานงานดังกล่าว และร่วมเยี่ยมชมด้วย

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ภาพ : มนัสนันท์ ขันใส, ฐิติมา พึ่มกุล

วันที่ : 09/05/61