สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

            วันนี้ (11 พฤษภาคม 2561) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 
โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นสำคัญ คือ (1) โครงการนำร่องการบูรณาการ
การบริหารจัดการวัคซีนรูปแบบใหม่เพื่อความมั่นคงด้านวัคซีน และ (2) การนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
           พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฯ ได้กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบ ทั้ง 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ โครงการนำร่องการบูรณาการการบริหารจัดการวัคซีนรูปแบบใหม่ โดยการจัดทำโครงการนำร่องการบูรณาการบริหารจัดการ การจัดซื้อและสำรองวัคซีนรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยมีวัคซีนใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีการระบาด ซึ่งจะทำให้มีความมั่นคงทางสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยได้คัดเลือกวัคซีนพื้นฐาน 3 ชนิด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดแคลน ได้แก่ (1) วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) (2) วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) และ (3) วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ซึ่งจะแต่งตั้งคณะทำงานติดตามกำกับและประเมินผล ที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และให้เริ่มดำเนินการบูรณาการจัดซื้อวัคซีนได้ในปีงบประมาณ 2562 และประเด็นที่ 2 การนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2 ชนิด สำหรับใช้ในเด็กทั่วประเทศ คือ วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ ภายในปีงบประมาณ 2562 และวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงโรต้า ภายในปีงบประมาณ 2563


ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถานที่ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ภาพ : ธนศักดิ์ สุริยาทรงศักดิ์
วันที่ : 11-05-61