ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561 รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 (เดิม) *** ปรับเปลี่ยนเป็น 2-4 กรกฎาคม 2561***
ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น


แบบยืนยันเข้าร่วมการอบรม รุ่นที่ 4

**หมายเหตุ:
1. เปลี่ยนแปลงวันจัดอบรม จากเดิม "11-13 กรกฎาคม 2561" เป็น " 2-4 กรกฎาคม 2561 "
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันการเข้าอบรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2561
3. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณเจรีรักษ์ (08 7946 9396) หรือ อาจารย์นันท์นริน ทีฆวิวรรธน์ (08 7373 6565)**