ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561 รุ่นที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี


แบบยืนยันเข้าร่วมการอบรม รุ่นที่ 5

**หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันการเข้าอบรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2561**