ประชุมวิชาการ“Single Use Manufacturing for Vaccine and Biological products”ภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศไทย 19 มิ.ย.61

         สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และบริษัท Merck จัดประชุมวิชาการ
“Single Use Manufacturing for Vaccine and Biological products”ภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และนางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์ ประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานในการเปิดงาน สำหรับการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อใหม่ที่น่าสนใจ สำหรับการพัฒนาการผลิตวัคซีนและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยใช้ Single Use System โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในหน่วยงานเครือข่ายและที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ด้านการวิจัยพัฒนา ด้านการผลิต ด้านการควบคุมประกันคุณภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์ของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าร่วมภาคบรรยายจำนวน 83 คน สำหรับรูปแบบของการจัดประชุม มีทั้งการบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติ โดยการบรรยายในวันนี้ ประกอบด้วยหัวข้อ
1. Single-use System Implementation – Some Regulatory Insights 
Speaker- Michel Payne ,Technical Consultant,Australia,Merck 
2. Key Drivers for Single-use Systems 
Speaker- Ming-Yi Leow,Single Use Sale Development,South East Asia,singapore ,Merck
3. Comparison of Single Use VS Multi Use Facility 
Speaker- Asok Kumar N,Associate Manager- Single Use Solutions,india,Merk
4. Single use device selection criteria including extractable ,Compatibility between single use device and vaccine
Speaker- Michel Payne ,Technical Consultant,Australia,Merck
และ 5.Panel Discussion/Sharing Experience Single Use Manufacturing & Process Control Speaker- ภก.ปิ่นพงศ์ อินทรพาณิชย์ สำนักยา อย. และภก.เจษฏา วงค์ใยคำ ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากพาสมา สภากาชาดไทย ภายในงานยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดแสดง อาทิ บริษัท MERK ,บริษัท Pall Corporation และ บริษัท Repassa


ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันที่ : 19/06/61

ภาพ : อุทุมพร ทีลาศ,อิสราวุธ แสงภักดี