ประชุมวิชาการ“Single Use Manufacturing for Vaccine and Biological products”ภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศไทย 20 มิ.ย.61

ประชุมวิชาการ “Single Use Manufacturing for Vaccine and Biological products” ภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศไทย

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และบริษัท Merck จัดประชุมวิชาการ
“Single Use Manufacturing for Vaccine and Biological products”ภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร สำหรับการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อใหม่ที่น่าสนใจ สำหรับการพัฒนาการผลิตวัคซีนและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยใช้ Single Use System โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในหน่วยงานเครือข่ายและที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ด้านการวิจัยพัฒนา ด้านการผลิต ด้านการควบคุมประกันคุณภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์ของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าร่วมภาคบรรยายจำนวน 83 คน สำหรับรูปแบบของการจัดประชุม มีทั้งการบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติ โดยการบรรยายในวันนี้ (20 มิ.ย.61) ประกอบด้วยหัวข้อ
1. Moving from Stainless Steel to Single Use Manufacturing – a case study
Speaker : Ashok Kumar N, Associate Manager - Single Use Solutions, India, Merck
2.Technology Topics – connector
Speaker : Eilleen Lee, Process Engineer – MSAT, Singapore, Merck
3.Effective Sampling System
Speaker : Ming-Yi Leow, Single Use Sales Development, South East Asia, Singapore, Merck
4.Mixing: Scale up from Pilot to Manufacturing
Speaker : Eilleen Lee, Process Engineer – MSAT, Singapore, Merck
5.Designing a SURF Assembly (Single-Use Redundant Filtration)
Speaker : Ashok Kumar N, Associate Manager - Single Use Solutions, India, Merck
6.Single Use Bags and Assemblies - Guidelines and Best Practices
Speaker : Ming-Yi Leow, Single Use Sales Development, South East Asia, Singapore, Merck
7.Sharing experience & Panel Discussion for Single use in the future 
Speaker : ศ.พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย, สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ดร.พนิต กิจสุบรรณ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มจธ. 
ภายในงานยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดแสดง อาทิ บริษัท MERK ,บริษัท Pall Corporation และ บริษัท Repassa

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันที่ : 20/06/61

ภาพ : อุทุมพร ทีลาศ ,อิสราวุธ แสงภักดี