การประชุมกำหนดทิศทางการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ (New TB vaccine)

เวลา 9.30 น. วันนี้ (27 มิ.ย.61) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมกำหนดทิศทางการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ (New TB vaccine) ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดย ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านวัคซีนป้องกันวัณโรคระดับประเทศ ในการหารือแนวทางการนำเทคโนโลยีด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่สถาบันฯ ให้การสนับสนุนทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบัน อาทิ การพัฒนาหรือค้นหาแอนติเจนชนิดใหม่เพื่อพัฒนาเป็นวัคซีนต้นแบบ Carbohydrate-based, การพัฒนาวัคซีนต้นแบบชนิด Recombinant BCG และ การค้นพบแอนติเจนอิพิโทปใหม่ของเชื้อวัณโรค (DosR epitope) มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อผลักดันไปสู่การผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นในระดับอุตสาหกรรมได้โดยเร็วที่สุด 
โดยผลสำเร็จจากการระดมสมองในครั้งนี้ ทำให้เกิดคณะทำงานจากนักวิจัยรุ่นใหม่ของแต่ละสถาบัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญอาวุโสร่วมเป็นที่ปรึกษา ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงที่สุดในอนาคตต่อไป 

ที่มา : อุมาพร โตวิจิตร,ใจญา สถิตย์เสมากุล
ภาพ : ธนศักดิ์ สุริยาทรงศักดิ์
วันที่ : 27/06/61