ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกาของประเทศ ครั้งที่ 3/2561

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกาของประเทศ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจากผู้วิจัย และร่วมวางแผนการดำเนินโครงการในระยะต่อไป 

ที่มา : ใจญา สถิตย์เสมากุล,สิริพัฒน์ เจนสุริยะกุล 
ภาพ : ธนศักดิ์ สุริยาทรงศักดิ์
วันที่ : 28/06/61