ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-Course Training สำหรับผู้ปฏิบัติงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561