การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กำหนดแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย" ระหว่างวันที่ 4-5 ก.ค.2561

       

       กรมปศุสัตว์ โดยสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กำหนดแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย" ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนจากบริษัทผู้นำเข้าวัคซีน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น บางเขน กรุงเทพฯ 
       กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรค และเพื่อให้การใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันการเกิดโรค และยังเป็นการให้ความรู้เรื่องวัคซีนในด้านต่าง ๆ เช่นการเก็บรักษาวัคซีน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีน ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน การรับรองรุ่นการผลิต และการกำกับติดตามการใช้วัคซีน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ที่มา : กรมปศุสัตว์
ขอบคุณภาพ : กรมปศุสัตว์