การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมในประเทศ

       สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะกรรมการติดตามความก้าวหนาการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่สู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญ และผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมในประเทศ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน (Center for Vaccine Development : CVD) มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐมและวันที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์วิจัยวัคซีน (Vaccine research center : VRC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อทราบความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนเด็งกี่ภายใต้โครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข อุปสรรคของการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อแจ้งเกณฑ์การคัดเลือกวัคซีนเด็งกี่ที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการทดสอบ Non-clinical study

 

ที่มา : วันอิบตีซาม มะสาแม
ภาพ : ศูนย์วิจัยวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ใจญา สถิตย์เสมากุล
วันที่ : 9/07/61