บรรยายพิเศษ เรื่อง “Global health opportunities by implementing WHO recommendations for Influenza prevention.”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Global health opportunities by implementing WHO recommendations for Influenza prevention.” สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจาก Dr. Abraham M. Palache ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Global health opportunities by implementing WHO recommendations for Influenza prevention” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยมีผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ การเฝ้าระวังโรค ผู้กำหนดนโยบายการให้บริการวัคซีน รวมถึงบริษัทผู้จำหน่วยวัคซีน จำนวนรวมทั้งสิ้น 33 ท่าน

การบรรยายนี้ทำให้ทราบถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ และการใช้วัคซีนในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงทิศทางในการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาลและวัคซีนไข้หวัดใหญ่รองรับภาวะฉุกเฉิน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่อย่างยั่งยืนของประเทศไทย