ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมเอกสารตำรับยาชีววัตถุโดยใช้ระบบ NVIFDA

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารตำรับยาชีววัตถุโดยใช้ระบบ NVIFDA (Dossier preparation for NVIFDA)

วันที่ 21-24 สิงหาคม 2561

ณ โรงแรมแมนดาริน ห้องประชุมแมนดารินบี ชั้น 1 ถ.พระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม จากเดิมเป็นโรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี เปลี่ยนเป็น โรงแรมแมนดาริน ห้องประชุมแมนดารินบี ชั้น 1 ถ.พระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 60 คนแล้ว

 
 

กำหนดการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอิศราวุธ: โทร. 025809729-31 ต่อ 305
คุณวิชญาดา: โทร. 025809729-31 ต่อ 603

หมายเหตุ : ใบเสร็จรับเงิน ผู้เข้าอบรมสามารถรับได้ ณ จุดลงทะเบียน วันแรกของการอบรม