ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการการตรวจหาเชื้อ Mycobacterium bovis BCG ในสิ่งส่งตรวจทางคลินิกด้วยวิธี real-time PCR ปี 2561