ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวีในกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับวัคซีนอายุเท่ากับหรือมากกว่า 20 ปี ปี 2561