ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการการศึกษาวิจัยแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันในเด็กไทยที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรค 2 เข็ม และ 3 เข็ม ปี 2561