ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการการทดสอบความปลอดภัยและกระตุ้มภูมิคุ้มกันของวัคซีนต้นแบบโรคมือเท้าปากชนิด Inactived Enterovirus - 71 ในกระต่าย ปี 2561