ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยสำหรับพัฒนาเป็นวัคซีน ปี 2561