สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีนประจำปี 2561

       เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
       ดร.นพ. จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน และแจ้งให้ทราบว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  มีหน้าที่ประสานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้โครงการต่างๆ ก้าวสู่ปีที่ 8 แล้ว นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา โดยมี 2 โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว และ 1 โครงการที่ขอชะลอการดำเนินงาน
สำหรับปีงบประมาณ 2561 มีโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีนที่ยังคงดำเนินการอยู่ 7 โครงการ จำแนกเป็น 2 โครงการ ที่สถาบันฯ ดำเนินการเอง ได้แก่  1. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัคซีนโดยหน่วยงานกลางแห่งชาติด้านวัคซีน และ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ สำหรับอีก 5 โครงการนั้น รับผิดชอบโดยหน่วยงานเครือข่าย และสถาบันฯให้การสนับสนุน ดังนี้ 1. โครงการเตรียมความพร้อมโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมมาตรฐาน GMP: โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพื่องานวิจัยพัฒนาด้านวัคซีน: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. โครงการพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม: องค์การเภสัชกรรม และมหาวิทยาลัยมหิดล 4. โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และการผลิตวัคซีนผสม คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี: องค์การเภสัชกรรม 5. โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกสู่ระดับอุตสาหกรรมในประเทศ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
       เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ สถาบันฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ท่าน เป็นคณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ  ตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ จากนั้น สถาบันฯ จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากผู้รับผิดชอบโครงการฯ และคณะกรรมการ เพื่อนำ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีต่อไป
 
ที่มา : สำนักส่งเสริม และสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน
ภาพ : ธนศักดิ์  สุริยาทรงศักดิ์
วันที่  : 17/09/61