หนทางสู่การผลิต Pneumococcal vaccine ในสยามประเทศ

โรคปอดอักเสบ (Pneumonia) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นลำดับที่ 10 ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลที่ระบุอย่างชัดเจนถึงจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อ Pneumococcus  ปัจจุบัน
มีวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal vaccine) ชนิด polysaccharide conjugate vaccine ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่วัคซีนชนิดนี้มีราคาแพงเนื่องจากต้องนำเข้าจากต่างประเทศและยัง
ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
                สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา Pneumococcal vaccine โดยในวันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้หารือร่วมกับ ศ. พอตเตอร์ ดับเบิลยู แอนเดอร์สัน จูเนียร์ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 และ
ศ.นพ.ริชาร์ด  มอลลีย์ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อในเด็ก จากโรงพยาบาลเด็ก เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต Pneumococcal vaccine ชนิด Inactivated whole-cell ให้แก่ประเทศไทย 
                การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการวิจัยพัฒนา Pneumococcal vaccine ระดับต้นน้ำในประเทศไทยในอนาคตต่อไป
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน
วันที่ : 20/09/61
ภาพ : อุทุมพร  ทีลาศ, วิชญาดา  สิทธิจันทร์