สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้แทนจาก กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้แทนจาก กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี เพื่อหารือ เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ชาวไทยมุสลิม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น 3 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
 
ท่านจุฬาราชมนตรีเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ชาวไทยมุสลิมมาโดยตลอด โดยได้ออกคำวินิจฉัย (ฟัตวา) เรื่อง การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่น ๆ ซึ่งตามหลักศาสนาอิสลาม การรับวัคซีนนั้นก็เพื่อสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์ให้กับร่างกายตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคแก่คนอื่นหรือชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการไม่ทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องช่วยกันสื่อสาร เผยแพร่ กระจายคำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรีออกไปให้ถึงประชาชนมุสลิมอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเข้ารับบริการวัคซีนจากภาครัฐตามนโยบายการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย