ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ รายละเอียดข้อกำหนดการจัดจ้าง และร่างเอกสารโครงการเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีนประจำเดือน