สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทย

       เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร  ในโอกาสครบรอบ 100 ปีของการสาธารณสุขไทย ซึ่งจัดขึ้นบริเวณพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
       ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ทรงพยายามทุกวิถีทางที่จะให้การสาธารณสุขก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทำให้การสาธารณสุขของไทยพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นลำดับจนกระทั่งยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2485 เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2409 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกระทรวงสาธารณสุขจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้บุคลากรด้านการแพทย์การสาธารณสุขทั้งหลายได้ปรึกษาหารือและเห็นพ้องกันว่า สมควรสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร  ไว้เป็นอนุสรณ์ โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2509 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ ณ หน้าตึกสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีวังเทวะเวสม์ และในโอกาสที่กระทรวงสาธารณสุขได้ย้ายที่ทำการใหม่มายังจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ จึงได้อัญเชิญพระอนุสาวรีย์ของพระองค์มาประดิษฐาน ณ หน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2537
 
ข้อมูล : สำนักสารนิเทศ สธ.
เรียบเรียง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์
ภาพ : ธนศักดิ์  สุริยาทรงศักดิ์
วันที่ : 27/11/61