สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้ารับโล่เกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561

>>>เมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ (6 ส.ค.61) ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงด้วย
>>>ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ทุกท่านที่มารวมกันอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ล้วนมีจิตมุ่งมั่นที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินและมีความยินดีที่จะประกาศเจตนารมณ์และต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 “ข้าพเจ้าขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรง จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชนและขอถวายสัจจะวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชนเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป” 
>>>นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561ในระดับสูงมากร้อยละ 80-100 ประกอบไปด้วย 16 หน่วยงาน ทั้งนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดย ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นผู้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ ด้วยคะแนน 86.13

ข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรียบเรียง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์
ภาพ : อุทุมพร ทีลาศ 
วันที่ : 6/12/61