บอร์ดบริหาร “สวช.” แต่งตั้ง “นพ.นคร เปรมศรี” เป็นผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติคนใหม่

       รายงานข่าวจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้มีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติคนใหม่แทน นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่พ้นวาระในวันที่ 16 ม.ค. 2562 นั้น ล่าสุดคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่มี นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ เป็นประธาน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้
นพ.นคร เปรมศรี เป็นผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติคนใหม่
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2561
       นพ.นคร เปรมศรี นับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์การทำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัคซีนมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง ระยะที่ 3 (RV144) รวมทั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานนี้, หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาวัคซีนของสำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ที่ต่อมาได้จัดตั้งเป็นสถาบันวัคซีนแห่งชาติ, ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา โดย นพ.นคร ได้เริ่มงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา
       “ด้วยประสบการณ์ของ นพ.นคร ที่ผ่านงานยากมาโดยตลอด สามารถที่จะรับมือภารกิจของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) ที่มีความท้าทายและเชื่อมั่นว่าจะบูรณาการงานในภาคส่วนต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมาย
คือการนำประเทศไทยก้าวเป็นผู้นำด้านวัคซีนของภูมิภาคอาเซียนในอีก 20 ปีข้างหน้าได้”