ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดข้อกำหนดการจัดจ้าง โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดข้อกำหนดการจัดจ้าง โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562