กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

>>>เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (11/04/62) ที่ลานเอนกประสงค์ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562  โดยมีข้าราชการและบุคลากรในกำกับเข้าร่วมจำนวนมาก
 >>>ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  กล่าวว่าวันสงกรานต์ถือว่าเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของไทย ซึ่งเรายึดถือสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อทั้งครอบครัว ชุมชน สังคมที่ได้มารวมตัวกันในวันสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ความรัก ความเอื้ออาทร ความผูกพันของเราที่มีต่อบรรพบุรุษ บิดา มารดา หรือบุคคลที่เราเคารพนับถือ เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีของไทย ในวาระโอกาสนี้ เป็นโอกาสที่ดีของเราชาวสาธารณสุขได้แสดงความกตัญญู ระลึกถึงความดีและพระคุณของผู้อาวุโส รวมทั้งอดีตผู้บริหารทุกท่านที่ทุ่มเท สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งเสียสละ ให้กระทรวงสาธารณสุขได้ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของประชาชน 
>>>วันนี้ ในวาระเป็นมงคล ผมในนามบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ขอกราบคาราวะท่านอดีตข้าราชการอาวุโสทุกท่าน ผมและบุคลากรทุกคนขอปวารณาว่า “สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา” ความสามัคคีของชุมชนที่มีการพร้อมเพรียงกันนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้  กระทรวงสาธารณสุขได้ทำตามนั้นมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ภาพ : ธนศักดิ์  สุริยาทรงศักดิ์
วันที่ : 4/11/62