ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหารด้านวิชาการ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ที่นี่